Part No:  
D4-6900-5
 
Package:  
DIP+PLCC
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
see
MfgDate:  
9027
Comments:  
贺CPU-CN复版 D4-6901-5 DC335 21-17679-11 H9012 1618A-3.5 1418673-00 digital 57-19400-08 9027 d4-6900--5 dc334 21-17677-01 8939 1790A 520SG SG638
Part No:  
D4-6901-5
 
Package:  
DIP+PLCC
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
lee
MfgDate:  
9119
Comments:  
贺CPU-CN复版 D4-6901-5 DC335 21-17679-11 1618A-3.5 H9044 J418673-00 digital 87-19400-08 9119 D4-6900-5 DC334 21-17677-01 H9043 1790A 520SG SG515
Part No:  
单片机
 
Package:  
M.F.G.:  
Other MFG
Class:  
SoC
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
协处理器
 
Package:  
dip
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80287
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
intel c4040 es gray ceramic
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
Intel
Class:  
4040
Owner:  
alitoutou
MfgDate:  
74年第49周
Comments:  
上板子测试过,能运行.全球目前共发现4颗,其中这颗为最早生产(74年第49周).除了有颗极为bt的C8080C ES 为74年38周生产,这颗C4040灰陶瓷为目前发现的第二早的样品cpu.
Part No:  
IBM 6X86 M1 SAMPLE V1.2
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
IBM
Class:  
6X86/MX
Owner:  
alitoutou
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
MOTOROLA 68060 SALABLE SUPERSCALAR
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Motorola
Class:  
680x
Owner:  
alitoutou
MfgDate:  
Comments:  
非常漂亮且极为稀有的彩印市场样品
Part No:  
A80501-60 Q0352
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium
Owner:  
wfs2005
MfgDate:  
Comments:  
水泥奔腾60样品
Part No:  
奔2
 
Package:  
slot1
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium II
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
intel c8080
 
Package:  
dip
M.F.G.:  
Intel
Class:  
8080
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
Comments:  
8080
Part No:  
C7-D 1800/800
 
Package:  
BGA
M.F.G.:  
VIA
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
VIA C7-D 1800/800 00471S83 B950A009289
Part No:  
XEON 1000/133/256
 
Package:  
SLOT 2+BGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Xeon
Owner:  
lee
MfgDate:  
2001 09
Comments:  
double XEON pentium III intel 1000/133/256 s2 5v/12v 11250057-0008 philsl4hfppines
Part No:  
SC2200UFH-266
 
Package:  
BGA
M.F.G.:  
Intergraph
Class:  
Geode
Owner:  
see
MfgDate:  
90
Comments:  
网络终端的CPU
Part No:  
nec v70
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
NEC
Class:  
80386
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
1986
Comments:  
nec v70
Part No:  
dec 57-00000-01
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
8086
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
1980
Comments:  
dec 57-00000-01
Part No:  
A80486sx2-66
 
Package:  
pga
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486
Owner:  
qqshnfu
MfgDate:  
9415
Comments:  
差点被扔掉的ES,呵呵!!!
Part No:  
Cyrix 486 5x86-120GP
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
5x86
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Intel OVERDRIVE ODP486DX-33 SZ698
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486 OverDr
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
TI 486 SXL2-50
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Texas Instruments
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
AMD K6-2+ 533ACZ
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
IIT
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Maple-133
 
Package:  
bga
M.F.G.:  
Other MFG
Class:  
Pentium
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Auctor 公司总部设在美国加州Santa Clara,在台湾有一个子公司。 公司产品公司主要致力于嵌入和便携式产品芯片设计,产品包括486、586、奔腾级系统控制芯片和混合信号芯片等。Maple是目前世界上最为通用的数学和工程计算软件之一,在数学和科学领域享有盛誉,有“数学家的软件”之称。由加拿大开发的一款数学计算软件,.直译“枫树”,提供“数学版office”工作环境,用户即使没有任何语法知识也可以完成大量数学问题的计算,戏剧性缩短学习曲线。
Part No:  
TS87C51RC2-MCB
 
Package:  
PLCC
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
IBM486笔记本上的CPU,(在CPU的位置上只有它一颗)相当于486DLC
Part No:  
DEC 19-1307-02
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
lee
MfgDate:  
8514
Comments:  
DEC通讯服务器上的 1-2
Part No:  
DEC 19-1703-02
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
lee
MfgDate:  
8514
Comments:  
DEC通讯服务器上的 1-1
Part No:  
A8249866
 
Package:  
PGA+OFP+SLOT
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium
Owner:  
lee
MfgDate:  
9432
Comments:  
A82498-66 1P; A80502-100 1P;KU8249366 8P;AMI 9606QAF 1P;K2 631276-302 :P8A 647885-003
Part No:  
ADSP1016A (MCI18C)
 
Package:  
DIP+SLOT
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
IBM 93 06K6007 PQ
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
IBM
Class:  
Sparc
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
P09P1207 2P H10924 Assembled in usa
Part No:  
262300B
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
MfgDate:  
8807
Comments:  
DGC简介 DEC的PDP-8小型机是德·卡斯特罗(E.De Castro)领导的工程师小组为DEC贡献的产品。1968年4月,卡斯特罗等三位工程师气愤地退出DEC公司。卡斯特罗创建了自己的公司“通用数据公司”, 英文缩写DGC。DGC公司同样研制生产小型机。
Part No:  
67600B
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
MfgDate:  
8745
Comments:  
DGC简介 DEC的PDP-8小型机是德·卡斯特罗(E.De Castro)领导的工程师小组为DEC贡献的产品。1968年4月,卡斯特罗等三位工程师气愤地退出DEC公司。卡斯特罗创建了自己的公司“通用数据公司”, 英文缩写DGC。DGC公司同样研制生产小型机。
Part No:  
69000B
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
MfgDate:  
8808
Comments:  
DGC简介 DEC的PDP-8小型机是德·卡斯特罗(E.De Castro)领导的工程师小组为DEC贡献的产品。1968年4月,卡斯特罗等三位工程师气愤地退出DEC公司。卡斯特罗创建了自己的公司“通用数据公司”, 英文缩写DGC。DGC公司同样研制生产小型机。
Part No:  
ME67200B
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
MfgDate:  
8747
Comments:  
DGC简介 DEC的PDP-8小型机是德·卡斯特罗(E.De Castro)领导的工程师小组为DEC贡献的产品。1968年4月,卡斯特罗等三位工程师气愤地退出DEC公司。卡斯特罗创建了自己的公司“通用数据公司”, 英文缩写DGC。DGC公司同样研制生产小型机。
Part No:  
261500B
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
DEC
Class:  
DEC PDP
Owner:  
MfgDate:  
8812
Comments:  
DGC简介 DEC的PDP-8小型机是德·卡斯特罗(E.De Castro)领导的工程师小组为DEC贡献的产品。1968年4月,卡斯特罗等三位工程师气愤地退出DEC公司。卡斯特罗创建了自己的公司“通用数据公司”, 英文缩写DGC。DGC公司同样研制生产小型机。
Part No:  
AM2960DC
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
8723
Comments:  
Part No:  
AM2903ADC8709EP
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
8709
Comments:  
Part No:  
AM2903ADC8709EP
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
8709
Comments:  
Part No:  
AM2903ADC8709EP
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
8709
Comments:  
Part No:  
AM2903ADC8709EP
 
Package:  
DIP
M.F.G.:  
asd
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
8709
Comments:  
MALAYSIA
Part No:  
1FC4-0001
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
9947
Comments:  
PFC4D9956 SINGAPORE 9947
Part No:  
1FC4-0001
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
9947
Comments:  
PFC4D9956 SINGAPORE 9947
Part No:  
PPC604e3DBCG375E
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
IBM
Class:  
PowerPC
Owner:  
see
MfgDate:  
9525
Comments:  
Part No:  
PPC604E3RRCG3750
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
IBM
Class:  
PowerPC
Owner:  
see
MfgDate:  
9852
Comments:  
HCI MVC 5524
Part No:  
AM29030-25GC
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Other MFG
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
9543
Comments:  
Part No:  
GX1-233B-85-1.8
 
Package:  
BGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
Geode
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
1fq5-0002
 
Package:  
bga
M.F.G.:  
HP
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
9930
Comments:  
Part No:  
1QM1-0012
 
Package:  
LGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
9935
Comments:  
HP小型机的cpu.l1 l2 散热器在主卡上,
Part No:  
IBM 9314pq
 
Package:  
pga
M.F.G.:  
IBM
Class:  
80486
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
1993
Comments:  
IBM 服务器cpu
Part No:  
Signetic 8080
 
Package:  
dip
M.F.G.:  
Signetics
Class:  
8080
Owner:  
bah2407
MfgDate:  
1978
Comments:  
Signetic 8080 cpu
Part No:  
A3641-60022
 
Package:  
SLOT+LGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
PA-RISC
Owner:  
see
MfgDate:  
9322
Comments:  
A56200932222 PUERTO RICO 3815 A3641-60022 A3745-56 A3641-80022 PASS ATE PASS TUN ON MADE IN USA P/N A364180019 REV A PA-RISC REV A
Part No:  
A3641-60022
 
Package:  
SLOT+LGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
PA-RISC
Owner:  
lee
MfgDate:  
9322
Comments:  
A56200932242 PUERTO RICO 3815 A3641-60022 A3745-56 A3641-80022 PASS ATE PASS TUN ON MADE IN USA P/N A364180019 REV A PA-RISC REV A
Part No:  
TFE4-OO10
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
HP
Class:  
PA-RISC
Owner:  
lee
MfgDate:  
9817
Comments:  
tfe4-0010 Singapore

Copyright ©2005 CPU-CN.com CPU-CN
ShenZhen China